ATGs koncessionsansökan 2017 ger mycket intressant information

Ytterst intressant är att det i koncessionsansökan klart uttalas att någon spelreglering knappast sker före 2019. ”  Regeringen anser att det finns skäl att bevilja bolaget tillstånd på två år eftersom en eventuell ny spclreglering inte förväntas vara i kraft förrän 2019

ATG ansökte om rätt till samarbete med  USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore och Irland, men endast Irland har godkänts, enär det föreligger för stora skillnader i ”  tillsynsproblematik, valutakonvertering och övrig kommunikation mellan EU-ländernas tillsynsorganisationer” sålunda det jag tidigare förespeglat att problematiken med 4epenningstvättsdirektivet blir betydande för utlandsspelet.

Således kommer inte något V75spel till exempelvis Meadowlands inte vara möjligt.

Gällande Boost har ATG fått tillstånd till att sänka maximal återbetalningsnivå till 40% ,sålunda har kritiken som insänts till LI gjort nytta, enär de inser att Boost inte kommer återbetala tidigare maximala 50%, DOCK är det skam att LI godkänner lotterier med under 50% vinståterbetalning över huvud taget.

“Svenska Spel har tillstånd till en vinståterbetalningsnivå gällande “övriga nummerspel” motsvarande 40 procent. I linje med detta bedömer regeringen att vinståterbetalningsnivån gällande ATGs lotteri på egna spels identifikationsnummer bör sänkas till 40 procent”.

 

Det finns flera intressanta noteringar : ATG försökte utverka tillstånd till att kombinera spelformer och fondera 5% för framtida jackpots, men fick avslag med följande motivering:

Vidare betonas konsumentperspektivet och särskilt vikten av att konsumenterna tydligt informeras om användandet av fonderingsmöjhgheter. Regeringen ser inte skäl att i nuläget bevilja utvidgade möjligheter till fondcring/villkorade medel och avslår därför bolagets ansökan att erbjuda kombinerade vadhållningsformer.

ATG har vidare ansökt om tillstånd till Quinte + , med ett lotteri knutet till spelformen, men ansökan var så uselt skriven att det avslogs! Hur ATG kan vara så slarviga att ansökan inte är korrekt beskriven övergår mitt förstånd. SKÄMS

I övrigt saknas förklaring av vad som avses i bolagets ansökan. Lotteriinspekrionen har anfört att myndigheten mot bakrund av det underlag som inkommit inte kan se huruvida en sådan spelform ryms inom tillståndet eller inte. Regeringen instämmer i myndighetens bedömning och avslår bolagets ansökan i denna del

ATG har tillstånd för H2H med vettiga 15% i spelavdrag! Vågar dom? 

Matchspel Head2Head 85 % (två hästar i ett lopp som spelas mot varandra) 

ATG erhåller också en följande kommentar! Lotterinspekionen framför att det finns anledning att se över marknadsföringsvillkoren i bolagets tillstånd. Från och med 1 januari 2017 gäller en ny bestämmelse i lotterilagen som bl.a. innebär att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter. Tydligt är att ATGs 30% ökning av reklamköp inte riktigt ses med blida ögon av LI 

Att ATG inte uppdaterat sina internationella partners sedan 21 oktober 2016 visar tydligt på hur slapphänt företaget är skött!!

Lägsta krav torde vara uppdatering i o m ny koncession för 2017!

Våra partners (uppdaterad: 161021)

Nedan listas ATGs internationella partners som regelbundet spelar in i de svenska spelpoolerna eller erbjuder svenska lopp i lokal pool.
Land och partners

Australien
Racing and Wagering Western Australia
TattsBet
Tabcorp (inklusive NZRB på Nya Zeeland)

Belgien
PMU Belge (inklusive systerbolaget WFA)

Danmark
Danske Spil

Finland
Fintoto

Frankrike
PMU

Holland
Sportech Racing

Italien
MIPAAF

Malta
Maltco

Norge
Norsk Rikstoto

Tyskland
Hamburger Trab-Zentrum

USA
Day at the Track
Hawthorne Race Course
Lien Games Racing
Meadowlands Racing & Entertainment

Åland
PAF

Österrike
Admiral
Nedan listas internationella partners som ATG erbjuder spel till i gemensamma pooler eller lokala pooler i Sverige.
Land och partners

Australien
Tabcorp

Danmark
Danske Spil

Finland
Fintoto

Frankrike
PMU

Norge
Norsk Rikstoto

Storbritannien
GBI Racing

Sydafrika
Phumelela

USA
Meadowlands Racing & Entertainment
Yonkers Raceway

Åland
PAF