Lotteriinspektionen kräver att ATG vidtar åtgärder för att stärka kontrollen av internationellt spel.

I samband med ett lopp på Östersunds travbana den 5 september 2014 mottog ATG tre vad från en samarbetspartner i USA om totalt cirka 19 miljoner kronor. Vadens storlek avvek avsevärt från förväntad omsättning. Lotteriinspektionen inledde därför under hösten 2014 en utredning av ATG:s internationella spel. För att tillföra ett externt perspektiv till utredningen anlitades det brittiska konsultbolaget Sports Integrity Services.     

Resultat

De tre vadens onormalt höga belopp var en konsekvens av att den mellanhand som hanterar överföringar mellan samarbetspartnern och ATG registrerat en felaktig valutakurs. Vaden förvanskades därför vid konverteringen från dollar till kronor. Efter det inträffade har ATG och den utländska samarbetspartnern infört förbättrade rutiner för registrering av aktuell valutakurs.

Utredningen har visat att ATG:s hantering av spel till och från utlandet i det stora hela inte skiljer sig från hur andra jämförbara spelbolag gör. Däremot har vissa brister identifierats som har påverkan på ATG:s kapacitet att hantera incidenter och avvikelser av den aktuella typen. Lotteriinspektionen har mot bakgrund av identifierade brister krävt att ATG ska:

  • Förstärka kontrollen av vad och transaktioner som avviker från förväntade spelmönster.
  • Skärpa rutinerna för realtidsövervakning av oddsförändringar.
  • Upprätta en beslutsordning där det framgår vilka funktioner som har rätt att fatta beslut vid avvikande spelmönster.
  • Genomföra och dokumentera riskbedömningar av det internationella och inhemska spelet.
  • Vidta åtgärder för att möta och hantera identifierade risker.
  • Göra en översyn av registreringen av valutakurser.
  • Upprätta arbetsbeskrivningar för de roller som ansvarar för säkerhet i spelen.
  • Upprätta en rutin som beskriver de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa lämpligheten hos nya samarbetspartners.

Vidtagna åtgärder ska resultera i en större medvetenhet om och beredskap för att hantera risker förknippade med ATG:s produkter. En förstärkt övervakning av spelet, en tydligare ansvarsfördelning och tillräckliga mandat för ansvariga personer ska leda till att ATG har förmåga att upptäcka och hantera situationer på ett bättre sätt än vad som var fallet i samband med tävlingarna i Östersund den 5 september.

ATG har agerat med att förstärka kontrollen av vad genom införandet av beloppsgränser och larmfunktioner för avvikande transaktioner. Under 2015 ska resterande åtgärdspunkter genomföras för att uppnå en förstärkt realtidsövervakning av oddsförändringar och en högre säkerhet i spelen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Erik Sjöholm, biträdande operativchef, på tel.0152-650 155.

 

Som alla förstår är detta ytterst allvarliga frågor som ställs, och påvisar en oerhörd säkerhetsbrist hos ATG. Men detta visste alla om sedan ATG haft enorma problem med utlandsspelet sistlidna åren. Att den påstådda felknappningen är orsaken till Östersundsskandalen tror jag inte ett smack på, enär företaget inte längre är en samarbetspartner.

Jag kopierar nedan in den mer utförligt beskrivna händelserna :

Vid ett lopp på Östersunds travbana i september tog ATG emot tre vad från USA om totalt ca 19 miljoner kronor. Detta var högt över förväntad omsättning för det aktuella loppet. Orsaken till de höga vaden var att en samarbetspartner i USA registrerat fel valutakurs vilket förvanskade vadens storlek, som i verkligheten inte var större än 30 dollar. Vid incidenten fungerade inte ATG:s rutiner för ett snabbt och korrekt beslutsfattande på ett tillfredsställande sätt. Mandatet för de personer som tjänstgjorde den aktuella kvällen, att fatta beslut om åtgärder, var inte heller tillräckligt omfattande. I samband med hanteringen agerade ATG i strid mot sina egna vadhållningsbestämmelser i och med att odds ändrades efter det att spelsystemet hade öppnats för utbetalning

Särskilt mot bakgrund av denna händelse men också med anledningen av andra händelser som inträffat i samband med det internationella spelet utfärdade Lotteriinspektionen ett föreläggande till ATG i september 2014. Bolaget uppmanades bl.a. att förstärka övervakningen av inkomna vad och förändringar av odds. Lotteriinspektionen menade att en tydligare roll- och mandatfördelning var nödvändig för den personal som hanterar och övervakar spelet. Som en följd av dessa händelser initierade Lotteriinspektionen också en extern utredning för att granska hur ATG hanterar det internationella spelet. Utredningen visade på små skillnader mellan hur ATG och andra spelbolag hanterar internationellt spel i sina respektive system. Rapporten lyfte istället fram brister i bolagets organisation som trolig orsak till den ineffektiva och vid vissa tillfällen felaktiga hanteringen. Avsaknad av arbetsbeskrivningar för särskilt viktiga funktioner medför otydligheter om vilka som ska och har rätt att fatta beslut vid olika typer av händelser. Utredaren pekade också på vikten av att skapa rutiner och funktioner för uppföljning av verksamheten. En särskild funktion med ansvar att överblicka hela organisationens verksamhet, som är vanligt förekommande hos spelbolag runt om i världen, saknas hos ATG. Den granskning och kontroll av potentiella samarbetspartners som ATG genomför ansågs inte vara tillräckligt omfattande, vilket riskerar att leda till samarbeten med spelbolag som ATG av olika anledningar inte borde samarbeta med

Slutsatser från Lotteriinspektionens och den externa granskarens utredningar sammanfattades i december 2014 med ytterligare krav på åtgärder från ATG. Lotteriinspektionen efterlyste bl.a. riskbedömningar av både den nationella och internationella verksamheten där prioriterade risker ska mötas med åtgärder för att hantera dessa. Arbetsbeskrivningar ska upprättas för viktiga funktioner i bolaget för att skapa tydlighet i fördelning av ansvar och mandat. Nya modeller för granskning av potentiella samarbetspartners och registrering av valutakurser ska presenteras för Lotteriinspektionen under 2015.